Har du tänkt på vilken effekt enkla frågor kan få i vår hjärna? Frågor som till synes är nästa lika, men vid närmare betraktelse har avgörande skillnader. Jag tänker på frågor som:

  1. Vem tror jag att jag är?
  2. Vem borde jag vilja vara?
  3. Vem borde jag vilja vara i andras ögon eller hur jag jag bli uppfattad av andra?

Känn på frågorna! Smaka på dem! Får du samma svar på alla tre frågorna, eller blir svaren olika?

De tre frågorna är en del av det verktyg vi i psykosyntesen kallar för Idealmodellen. Just idealmodellen använder vi när vi vill belysa klientens självbild – hur jag ser på mig själv.

Nästa steg i Idealmodellen är att titta på spegelbilden – hur jag tror att andra ser på mig. Då blir frågorna:

4. Hur ser andra på mig eller vem tror andra att jag är?
5. Vem önskar andra att jag ska vara?
6. Av de bilder av mig som andra har, vilka har jag gjort till mina egna bilder och vilka har jag faktiskt blivit?

Observera att det inte är vad andra faktiskt tycker om mig, utan vad jag tror att andra tycker.

Att detta verktyg heter Idealmodellen kommer sig av den sjunde och sista frågan som lyder:

7. Den kan jag bli! – min idealbild av mig själv.

När vi i terapirummets lugn och avskildhet får möjlighet att ha en dialog kring de sju frågorna så framträder ibland förvånande insikter. Vill jag verkligen vara den jag borde vilja vara? Vill jag verkligen att andra ska se mig på detta vis? Vad kan jag göra för att förändra bilden av mig själv så att svaren på de sju frågorna blir mer samstämmiga, så att jag blir autentisk i mig själv.

Medvetenheten om vilka svar jag kommit fram till och den konflikt dessa kanske ger upphov till, skapar den kraft som psykosyntesen kallar för Vilja. Viljan att göra något som leder till förändring mot den bild som är svaret på fråga 7.

Denna förändringsprocess är ständigt pågående och kan ibland kallas för, just det, livet.

Lars-Anders Rolfhamre
Samtalsterapeut, Mentor, Handledare, Par- och Relationsterapeut