GÖTEBORG

Söndag den 4 december kl. 11.00-16.00
Välkommen till en workshop där du träffar likasinnade och får möjlighet
att reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som
förenar respektive skiljer oss åt och vad vi kan lära av varandra.
Terapeuter från sex olika ”kusinföreningar” i Stockholm har sedan några år bildat ett nätverk
och samlats till träffar på temat: Lika-Olika-Unika. Vid en kusinträff visar man upp
respektive terapimetods olika sätt att arbeta och utgår från en klients verkliga dilemma.
Workshopen är utformad runt terapisessionerna där samma klient möter två-tre
terapiperspektiv, i separata sessioner, som tar sig an samma problematik. Efter sessionerna
reflekterar man runt det man tillsammans med de övriga deltagarna som är åskådare. Dessa
träffar är mycket uppskattade i Stockholm och vi är glada att nu kunna erbjuda kusinträffar
också i Göteborg. Inbjudan riktar sig enbart till medlemmar i de olika yrkesförbunden.
Presentation av föreningarna ser du nedan.
Plats: Holi, Pilgatan 2A i Haga söndag 4 december kl 11-16
Kostnad: Workshop 200 kronor (inkl. fika)
Information: Kontakta någon ur styrgruppen i din förening, se nedan.
Anmälan: Caroline Wingolf, cwingolf@hotmail.com, 070-5425242

Anmäl dig genom mejla cwingolf@hotmail.com och att sätt in 200 kronor på: Krik-krak AB,
Bankgiro 366–8084. Ange namn och förbundstillhörighet. OBS! Begränsat antal deltagare,
först till kvarn! Sista anmälningsdag: fredag 25 november 2016.
Lunchpaus runt 12.40–13.40. Du kan gå ut och äta på någon av de olika restaurangerna i Haga
eller ta med egen lunch. Det finns både kylskåp och mikrovågsugn i köket.

Kusinföreningarna som deltar:
Psykosyntesförbundet – www.psykosyntesforbundet.se
SAG­‐Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter – www.gestaltterapeuterna.se
Svensk Psykodramaförening – www.psykodrama.nu
Symbolföreningen – terapi och pedagogik – www.symbolforeningen.se
SFSK – Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer – www.sfsk.se
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK – www.sruk.se

Styrgruppen i Göteborg:
Helena Nilsson, Symbolföreningen tel 070-293 59 41 epost evahelena.nilsson@gmail.com
Caroline Wingolf, Systemiska konstellationer tel 070-542 52 42 epost Cwingolf@hotmail.com
Christina Hagelthorn, Psykodrama, tel 070-741 026 8 epost Christina.hagelthorn@bredband.net
Mika Becker Laurent, Gestaltterapi, SAG tel 070-872 16 93 epost mika.becker.laurent@telia.com
Helena Radö, Psykosyntesförbundet tel 070-874 10 03 epost helena.r123@gmail.com

Psykosyntesförbundet
Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Ett systemiskt synsätt som strävar efter
harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos människan och svårigheter ses
inte som begränsningar, utan möjligheter. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan
efter att nå sin potential och egen unika helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju
grundpelare med metoder som består av Avidentifikation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre
Omedvetna och SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier,
inre konflikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”!

SAG ̶ Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter
I gestaltterapi utgår vi ifrån helheten, kropp och själ. Det existentiella är det som skapar nuet. Varje nu är ett
nytt nu med möjlighet för nya val. Relationen, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar
är de centrala hörnstenarna. Kroppsmedvetenheten har en viktig plats eftersom det är genom kroppen vi får
kontakt med våra känslor. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde.

Svensk Psykodramaförening
Psykodrama är spontan teater med terapeutiskt syfte och har i teori och praktik utvecklats sedan 1920-talet,
först i Österrike och sedan i USA av psykiatern JL Moreno och hans efterföljare. Med hjälp av en grupp spelas
angelägna teman ur ens liv upp. Man använder sin kreativitet, nödvändig för förändring och sin spontanitet
för att göra nya val. Ny insikt utvecklas genom genuina möten med annan person eller annan del av sig själv.
Man analyserar vilka roller som exponeras i mötena. Är de adekvata eller behöver de utvecklas eller
förändras? Aktionen väcker upp känslor och implicita minnen. Verklighet eller fantasi, nutid eller resor i tiden
spelas upp på scenen här och nu.

Symbolföreningen – terapi och pedagogik
Symbolföreningens medlemmar vill främja den urgamla kunskapen om symbolens, ritualens och
gestaltningens uttrycksformer som stärkande redskap i lärande och läkande processer. Människan har redan
som barn tillgång till symbolspråket och vi bär inom oss bilder och meningsskapande föreställningar, som för
varje enskild individ kan skapa en helhet för utveckling och växande. I symbolutbildningen lär vi oss hur olika
kreativa uttrycksformer, såsom bilder, myter, sagor, inre visualisering, drömmar, ritualer, rörelse, rollspel,
musik, osv kan användas för att få kontakt med vårt inre medvetande och finna former för läkande.

SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer
Systemiska konstellationer (familj-, organisation- m.fl.) åskådliggör påverkan och samband i mönster som styr
och påverkar våra liv. Vid en konstellation skapas en scenisk gestaltning av det aktuella systemet. En sådan
uppställning ger genom representanter tillgång till medveten och omedveten kunskap om de relationer,
samband och kopplingar som ingår i de system som utforskas. Syftet är att åskådliggöra hinder för ”kärlekens
flöden” och få nya perspektiv för att skapa balans i systemet, t.ex. inkludera de som blivit exkluderade,
släppa ansvar som inte är mitt, finna min rätta plats i systemet.

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK
Uttryckandekonstterapi (UKT) är en integrerad multimodal konstnärlig terapiform som kombinerar verbala
och icke-verbala uttryck (bild, musik, dans, drama, poesi, psykodrama). I övergångarna mellan konstarterna
fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan bearbetande psykoterapi visar UKT på klientens smärta,
styrka och svaghet, men ger oxå glädje, vitalitet och ökad självkännedom via skapandet, där medvetna och
omedvetna skikt samverkar. UKT, med fokus på det friska och klientens resurser grundad av konstnären
Shaun McNiff 1973 på Lesley College i USA och introducerad i Sverige av Phillip Speiser på 80-talet, betonar
konstens, den konstnärliga processens och ritens läkande förmåga för individ, grupp, samhälle.