Psykosyntesens 7 Grundpelare

Psykosyntesförbundet har gett ut en skrift om Psykosyntesens 7 grundpelare. Den presenterades på Psykosyntesförbundets 10-årsjubileum. Nedan följer en sammanfattning av de 7 grundpelarna som presenteras mer utförligt i skriften.

© Psykosyntesförbundet

Psykosyntesens grundare, Roberto Assagioli, tänkte sig att de 7 grundpelarna bildar en utvecklingsordning att arbeta utifrån:

  • 1  Genom Avidentifikation tar jag ett steg utanför mig själv. Under min livstid utvecklar jag olika beteenden, så kallade delpersonligheter, som jag använder i mötet med andra. Genom att träna på att betrakta mig själv kan jag lära mig att se vilka av dem jag använder i olika situationer och även avidentifiera mig från dem, inte låta dem styra mig.
  • 2  Den rena kärnan inom mig är JAG. När jag avidentifierar mig ser jag tydligare vem JAG är. Utifrån mina observationer, i ett inifrånperspektiv, kan jag utföra ”rätt” handlingar. Genom inställningen att agera som medskapare i mitt liv kan JAG aktivt utveckla och använda Vilja för att praktisera mina insikter i handling.
  • 3  Med Vilja som redskap styr, reglerar och aktiverar jag min energi och mina handlingar i stället för att låta mig styras av dem. Fullt utvecklad Vilja är både stark, skicklig och god. Viljan hjälper mig att nå mitt syfte och mina mål.
  • 4  Idealmodellens olika frågeställningar och min fantasi speglar mina eventuella inre konflikter. Jag tränar på att se på mig själv inifrån mig själv, utifrån hur jag tror att andra ser på mig och slutligen hur jag är, mitt sanna jag.
  • 5  Syntesen är grundläggande i vår utveckling. Den använder jag för att sammanfoga eller smälta samman mina delpersonligheter och överbrygga motsättningar. Genom syntesen skapar jag ett nytt, mer harmoniskt tillstånd och nya beteenden. Synteser sker både inom mig och mellan mig och andra.
  • 6  Genom att lyssna på Mitt Högre Omedvetna hittar jag min längtan, min inspiration och min intuition. Till exempel konstnärliga, vetenskapliga och etiska ingivelser. Här finns min klarsyn och fröna till min potential utöver det vardagliga. För att kunna ta tillvara dessa krävs grundläggande träningen i personlig förankring och styrning kombinerad med öppenhet för Mitt Högre Omedvetna, som kantar vägen till mig SJÄLV.
  • 7  Att vara mig SJÄLV längtar jag medvetet eller omedvetet efter. Att vara i mitt syfte, i min högsta meningsfullhet utan att känna mig stoppad av omständigheter. Ett tillstånd som tjänar mig i stället för att stjälpa mig.

Skriften kan du inom kort köpa hos Psykosyntesförbundet.