Kusinföreningar

Psykosyntesförbundet har ett samarbete med ett antal föreningar. Ett resultat av det nära samarbetet är regelbundna Kusinträffar.

Psykosyntesförbundet

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Ett systemiskt synsätt som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos människan och svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå sin potential och egen unika helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju grundpelare med metoder som består av Avidentifikation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre Omedvetna och SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier, inre konflikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”!

SAG-Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

I gestaltterapi utgår vi ifrån helheten, kropp och själ. Det existentiella är det som skapar nuet. Varje nu är ett nytt nu
med möjligheter att göra nya val. Mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna. Kroppsmedvetenheten har en viktig plats eftersom det är genom kroppen vi får kontakt med våra känslor. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde.

Svensk Psykodramaförening

Psykodrama är spontan teater med terapeutiskt syfte och har i teori och praktik utvecklats sedan 1920-talet, först i Österrike och sedan i USA av psykiatern JL Moreno och hans efterföljare. Med hjälp av en grupp spelas angelägna teman ur ens liv upp. Man använder sin kreativitet, nödvändig för förändring och sin spontanitet för att göra nya val. Ny insikt utvecklas genom genuina möten med annan person eller annan del av sig själv. Man analyserar vilka roller som exponeras i mötena. Är de adekvata eller behöver de utvecklas eller förändras? Aktionen väcker upp känslor och implicita minnen. Verklighet eller fantasi, nutid eller resor i tiden spelas upp på scenen här och nu.

Symbolföreningen – terapi och pedagogik

Symbolföreningens medlemmar vill främja den urgamla kunskapen om symbolens, ritualens och gestaltningens
uttrycksformer som stärkande redskap i lärande och läkande processer. Människan har redan som barn tillgång till symbolspråket och vi bär inom oss bilder och meningsskapande föreställningar, som för varje enskild individ kan skapa en helhet för utveckling och växande. I symbolutbildningen lär vi oss hur olika kreativa uttrycksformer såsom bilder, myter, sagor, inre visualisering, drömmar, ritualer, rörelse, rollspel, musik, osv kan användas för att få kontakt med vårt inre medvetande och finna former för läkande.

SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer

Systemiska konstellationer (familj-, organisation- m.fl.) åskådliggör påverkan och samband i mönster som styr och påverkar våra liv. Vid en konstellation skapas en scenisk gestaltning av det aktuella systemet. En sådan uppställning ger genom representanter tillgång till medveten och omedveten kunskap om de relationer, samband och kopplingar som ingår i de system som utforskas. Syftet är att åskådliggöra hinder för ”kärlekens flöden” och få nya perspektiv för att skapa balans i systemet, t.ex. inkludera de som blivit exkluderade, släppa ansvar som inte är mitt, finna min rätta plats i systemet.

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK

Uttryckandekonstterapi (UKT), en integrerad multimodal konstnärlig terapiform kombinerar verbala och icke-
verbala uttryck (bild, musik, dans, drama, poesi, psykodrama). I övergångarna mellan konstarterna fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan bearbetande psykoterapi visar UKT på klientens smärta, styrka och svaghet, men ger också glädje, vitalitet och ökad självkännedom via skapandet, där medvetna och omedvetna skikt samverkar. Grundad av konstnären Shaun McNiff 1973 på Lesley College Graduate School i USA och intro- ducerad i
Sverige av Phillip Speiser på 80-talet, betonar UKT konstens, den konstnärliga processens och ritens läkande förmåga
för individ, grupp, samhälle. 1983-1992 drev Speiser utbildningen i Sverige.

Svenska Riksförbundet för BIldterapi, SRBt

Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut. Bildterapin har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer.

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!