Psykosyntesförbundets etiska regler

 

Psykosyntesförbundets yrkesverksamma medlemmar har förbundit sig att följa nedanstående etiska regler.

Senast uppdaterad 2022-02-11

Ansvar

§ 1 Yrkesverksam medlem är medveten om att han/hon skall efterleva Psykosyntesförbundets etiska regler i all yrkesmässig verksamhet och ej låta sig påverkas till att bryta mot dessa.

§ 2 Yrkesverksam medlem ansvarar för sin yrkesutövning och använder sin kunskap för klientens bästa.

§ 3 Yrkesverksam medlem skall värna klientens personliga integritet och självbestämmande.

§ 4 Yrkesverksam medlem diskuterar i sin överenskommelse med klienten ömsesidigheten i relationen, bådas rättigheter, skyldigheter samt ansvar.

§ 5 Yrkesverksam medlem skall i all sin information vara tydlig med att han/hon inte behandlar och/eller botar diagnosticerade psykiska eller andra sjukdomar. Medlemmen skall presentera och tillhandahålla sina tjänster under en benämning såsom friskvård.

§ 6 Yrkesverksam medlem tar i normalfallet inte emot minderåriga för konsultation. Undantag kan gälla:
– Yrkesverksam medlem som har specialistkompetens från annan utbildning/verksamhet med inriktning på barn och/eller ungdomar under 18 år.  Medlemmen förutsätts då arbeta i enlighet med etiska föreskrifter hänförliga till den alternativa verksamheten.
– Yrkesverksam medlem kan ta emot ungdomar mellan 15 och 18 år förutsatt att Vårdnadshavares skriftliga tillstånd finns/inhämtats.

Om kontakt med vårdnadshavare känns olämplig av någon anledning hänvisas till § 2 i de Etiska reglerna.

 

§ 7 Yrkesverksam medlem upplyser klienten/adepten om den yrkesmässiga kontaktens ändamål och innehåll. Innebörden av tystnadsplikt, dokumentation och dess användning skall tydliggöras.

§ 8 Yrkesverksam medlem får ej utnyttja klientens eventuella beroendeställning. För samtalscoach gäller att personlig, icke-professionell relation inte får förekomma mellan adept och samtalscoach under tiden för coachingen. För samtalsterapeut gäller att personlig, icke-professionell relation inte får förekomma mellan klient och samtalsterapeut under terapitiden och inom 2 år efter avslutad terapi.

§ 9 Om klientmaterial används i utbildning, forskning eller handledning skall klientens tillstånd inhämtas enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400 2009-06-30). Materialet skall avidentifieras på ett sådant sätt att klientens integritet är skyddad.

§ 10 Om yrkesverksam medlem avbryter konsultationen i förtid, skall han/hon medverka till att klienten kan finna en acceptabel lösning.

§ 11 Yrkesverksam medlem som är samtalsterapeut skall inneha ansvarsförsäkring (så kallad Patientansvarsförsäkring) eller motsvarande. Yrkesverksamma medlemmar som är coacher och organisationskonsulter bör ha motsvarande försäkring.

Professionalitet

§ 12 Yrkesverksam medlem skall ha ett reflekterande och medvetet förhållningssätt till Psykosyntesförbundets värdegrund och värdeord enligt ovan.

§ 13 Yrkesverksam medlem skall vara medveten om och ta etiskt ansvar för sitt språkbruk och agerande i övrigt.

§ 14 Yrkesverksam medlem känner väl till sin yrkesmässiga och personliga kompetens samt gränserna för sina kompetenser. Medlemmen tar hänsyn till sin personliga styrka och begränsning när han/hon åtar sig nya uppdrag och klienter.

§ 15 Yrkesverksam medlem verkar och ansvarar för att upprätthålla sin professionella standard och yrkesmässiga utveckling inom psykosyntes.

§ 16 Vid offentliga framträdanden klargör yrkesverksam medlem om han/hon företräder sig själv, sitt företag, sitt yrkesförbund eller någon annan.

§ 17 Yrkesverksam medlem arbetar för att skapa och upprätthålla ett förtroende hos/från allmänheten för psykosyntes i allmänhet och för sin särskilda yrkesmässiga kompetens i synnerhet.

Kompetens/Handledning

§ 18 Yrkesverksam medlem skall vidmakthålla och utveckla sin yrkesmässiga kompetens i psykosyntes, genom regelbunden fortbildning. Yrkesverksam medlem skall ha tillgång till handledning och aktivt delta i kunskapsutbyte mellan kollegor.

Dokumentation

§ 19 Yrkesverksam medlem är inte skyldig att skriva dokumentation. Som yrkesverksam rekommenderas medlemmen att skriva minnesanteckningar. Dessa omfattas av tystnadsplikten och skall därför skyddas för obehörig insyn.

§ 20 Minnesanteckningar bör bevaras i minst 2 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Anteckningarna skall därefter förstöras oåterkalleligt.

Överenskommelse

§ 21 Det åligger yrkesverksam medlem att delge klienten en beskrivning av psykosyntesen som inriktning i psykologin, vad som förväntas av klienten och vad klienten kan förvänta sig av medlemmen. I denna beskrivning bör, med klienten överenskomna, mål för konsultationen sättas upp.

§ 22 Psykosyntesens förhållningssätt innebär att kontakten mellan klient och yrkesverksam medlem är reglerad, d v s bygger på ömsesidig överenskommelse som görs inför påbörjandet av konsultationen.

§ 23 Överenskommelsen, muntlig eller skriftlig, är en garanti för att kunna följa konsultationens struktur och kvalitet. Överenskommelsen reglerar förhållandet mellan klient och yrkesverksam medlem vad gäller bland annat tidsbokning, arvode, sekretess, frekvens och hur avslutning bör ske.

Etiska rådet – Intressekonflikt (tvist)

§ 24 Klient/adept som är missnöjd med en yrkesverksam medlems arbete kan anmäla detta till Psykosyntesförbundets etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning. Medlemmen är skyldig att bistå klienten/adepten med nödvändiga upplysningar för att kunna göra en anmälan. Anmälan görs skriftligen till Etiska rådet på adress enligt nedan. Anmälan skall ske inom 6 månader från händelsen.

§ 25 Yrkesverksam medlem som anmälts till Etiska rådet har rätt att ta del av klientens skriftliga anmälan och att skriftligen bemöta denna till Etiska rådet inom skälig tid. Medlemmen har rätt att, utöver detta, personligen muntligt framföra sina ståndpunkter inför Etiska rådet.

§ 26 Beslutar Psykosyntesförbundets styrelse, baserat på Etiska rådets rekommendation, att medlemmen har överträtt Psykosyntesförbundets etiska regler skall:

  1. Handläggaren omgående informera aktuell diplomutgivande utbildningsanordnare om Etiska rådets bedömning,
  2. medlemmens medlemskap i Psykosyntesförbundet upphöra omedelbart samt
  3. ev av förbundet utställd auktorisation dras tillbaka.

Därutöver uppmanas medlemmen att i sitt material och i sin marknadsföring ta bort kopplingar till Psykosyntesförbundet samt information om eventuell auktorisation. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

§ 27 Anmälan till och handläggning av Etiska rådet är kostnadsfri för såväl anmälaren som medlemmen. Eventuella omkostnader kring anmälan bekostar dock vardera part själv. Erlagd medlemsavgift till Psykosyntesförbundet återbetalas ej.

Maila till Psykosyntesförbundets Etiska råd: etiskaradet@psykosyntesforbundet.se