Reviderade senast 2019-02-01

Förbundet § 1 - 4

§ 1 Förbundets inriktning

Förbundets namn är Nordiska Psykosyntesförbundet, i dagligt tal “Psykosyntesförbundet”. Förbundet är ett yrkesförbund för personer med minst en 2-årig yrkesdiplomutbildning i psykosyntes. För psykosyntesstuderande och andra intresserade ges möjlighet att tillhöra förbundet genom stödmedlemskap.

§ 2 Syfte med förbundet är:

 • att verka för kontakt och informationsutbyte mellan yrkesutövande och organisationer inom psykosyntes.
 • att verka för informationsspridning om psykosyntes, dess yrkesutövare och tillämpning till allmänheten, myndigheter, näringsliv mfl.
 • att erbjuda medlemmar arrangemang med workshops som berör psykosyntes och vår yrkesroll.
 • att verka för kvalitet och professionalism i yrkesmedlemmarnas verksamhet.
 • att aktivt verka för alla individers möjlighet till samtalsstöd och personlig utveckling”

§ 3 Verksamhet

Förbundets verksamhet bedrivs i regioner.

§ 4 Säte

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

Förbundet § 5 - 7

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i förbundet söks hos förbundsstyrelsen. Till yrkesverksam medlem kan den antas som har minst en 2-årig utbildning i psykosyntes med yrkesdiplom från utbildningsanordnare som är godkänd av förbundet. Psykosyntesstuderande och andra intresserade kan antas som stödjande medlem.

§ 6 Årsavgift

Årsmötet fastställer avgiften för yrkesmedlemmar och stödjande medlemmar. Medlem som ej erlagt medlemsavgift inom stipulerad tid trots en (1) påminnelse, skall anses ha utträtt ur förbundet 10 dagar efter påminnelsens förfallodag. Som röstberättigad medlem i förbundet räknas yrkesmedlemmar som erlagt fastställd avgift för närmast föregående år, dvs. det år som redovisas och godkänns vid årsmötet.

§ 7 Riktlinjer och regler för medlemmar

För yrkesmedlemmar gäller av årsmötet fastställda stadgar och etiska regler. Förbundet kan utesluta medlem som inte följer stadgar och etiska regler. För stödjande medlemmar gäller av årsmötet fastställda stadgar.

Förbundet § 8 - 16

§ 8 Beslutande organ

Årsmöte och extrastämma är förbundets högsta beslutande organ. Perioden mellan årsmötena är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

§ 9 Årsmöte

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 10 Beslutsmässighet

Årsmötet och extra medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig till mötet efter kallelse i stadgeenlig ordning och som erhållit röstkort.

§ 11 Extra medlemsmöte med beslutandestatus

Extra medlemsmöte med beslutandestatus skall hållas då styrelsen så finner lämpligt eller då revisorerna eller minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemmar med personligt undertecknad skrivelse begärt detta hos styrelsen med angivande av ärende att behandlas. Extra medlemsmöte ska hållas senast två månader efter det att sådan begäran skriftligt kommit styrelsen tillhanda. Till extra medlemsmöte skall kallelsen vara utsänd senast två veckor i förväg. På extra medlemsmöte kan endast ärenden angivna i kallelse behandlas.

§ 12 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen göras tillgänglig för medlemmarna minst tre veckor i förväg. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på årsmötet. Tillsammans med kallelsen till ordinarie årsmöte biläggs styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för verksamhetsperioden jämte revisorernas berättelse för samma period, styrelsens förslag till verksamhets- och ekonomisk plan samt motioner och styrelsens yttrande över dessa. Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för den medlem som så önskar senast en vecka innan årsmötet.

§ 13 Röstförfarande

Beslut fattas av närvarande röstberättigade medlemmar med röstkort och fullmakter upptagna i röstlängd. All omröstning är öppen såvida ej annat begärts. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke uppta annat namn än de som ställts till proposition. Om votering är begärd skall den genomföras.

§ 14 Fullmakt

Vid förbundets årsmöte och extra medlemsmöte gäller att varje närvarande röstberättigad medlem har rätt att medha 1 st personligt undertecknad skriftlig fullmakt för röstning från 1 icke närvarande röstberättigad medlem. Vid förbundets extra medlemsmöte gäller även att regionsansvarig kan ta emot fullmakt från flera än 1 av regionens medlemmar och företräda dem vid mötet.

§ 15 Årsmötesdagordning

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av årsmötesordförande
 5. Val av årsmötessekreterare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande protokolljusterare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av arvoden för förbundsstyrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan
 13. Fastställande av budget
 14. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Val av ordförande på ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter inkl ev fyllnadsval
 17. Val av suppleanter på ett år
 18. Val av en revisor jämte personlig suppleant på 1 år
 19. Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
 20. Beslut i av styrelsen väckta ärenden
 21. Inkomna motioner
 22. Årsmötets avslutande

§ 16 Protokoll

Vid styrelsesammanträde, årsmöte och extra medlemsmöte skall protokoll föras. Detta skall justeras av ordförande vid styrelsesammanträden och av två justeringsmän utöver ordförande vid årsmöte och vid extra medlemsmöte. Röstberättigad medlem äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Samtliga protokoll förvaras hos förbundets sekreterare. Protokoll från årsmöte och extra medlemsmöte skall publiceras på hemsidan utan fördröjning.

Förbundet § 17 - 26

§ 17 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, och 4-6 ordinarie ledamöter samt minst 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv och utser vice ordförande, sekreterare och kassör och övriga befattningshavare om det behövs.

§ 18 Mandattid

Förbundsordförande väljs med en mandattid på ett år. Ordinarie styrelseledamöter väljs med en mandattid på ett eller två år. Suppleanter, valberedning och revisor väljs med en mandattid på ett år. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt årsmötets fastställda turordning för tiden t o m nästa årsmöte. Avgår av årsmötet vald ordförande när mer än 5 månader återstår av mandattiden skall extra medlemsmöte sammankallas av styrelsen för val av ordförande intill nästa årsmöte.

§ 19 Adjungering

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 20 Valberedning

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast den 1 november året innan årsmötet fråga dem, vars mandattid går ut vid årsmötet om de kandiderar för kommande mandattid. Valberedningen skall senast den 30 januari samma år som årsmötet äger rum meddela styrelsen vilka förtroendevalda som avböjt kandidatur. Föreslagna kandidater skall likaså vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen senast den 30 januari samma år som årsmötet äger rum. Valberedningen bör verka för att styrelsen med suppleanter blir så allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn till förbundets syfte och uppgifter och till medlemsspridning i landet samt verka för en jämn kompetensspridning mellan perioderna. Valberedningen skall föreslå Valberedning för nästkommande år.

§ 21 Revisorer

Medlem som väljs till revisor eller revisorssuppleant får inte samtidigt inneha annan förtroendepost i förbundet. Revisor och revisorssuppleant väljs på ett år. Revisor kan väljas utanför medlemsgruppen.

§ 22 Revision

Revisorn skall fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Förbundets räkenskaper och annat underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötet.

§ 23 Styrelsen

Styrelsen är förbundets högsta verkställande organ mellan ordinarie årsmöten. Styrelsen handlägger utifrån årsmötets fastställda verksamhetsplan en budget för respektive verksamhetsår och i övrigt de ekonomiska ramar inom vilka utskott, arbetsgrupper och kommittéer har att verka.

§ 24 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fem gånger under ett kalenderår. Kallelse till styrelsemöte med angivande av de ärenden som skall behandlas samt beslutsunderlag skall utsändas senast tio dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av sammanträdesordföranden.

§ 25 Valbarhet

Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet varje år. Till styrelsen kan endast röstberättigad medlem väljas.
Till valberedningen kan endast väljas röstberättigade medlemmar som inte innehar annan av årsmötet vald förtroendepost i förbundet.

§ 26 Firmatecknare

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på det sätt som styrelsen bestämmer vid det konstituerande styrelsesammanträdet.

Förbundet § 27 - 29

§ 27 Räkenskaper

Förbundets räkenskaper omfattar tiden 1/1-31/12. Balans- och resultaträkning skall före den 10 februari varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Om budgetläget så påkallar skall extra medlemsmöte utlysas.

§ 28 Ekonomisk ansvarsfrihet

För sina förpliktelser ansvarar Psykosyntesförbundet endast med sina tillgångar.

§ 29 Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall före den 10 februari avge verksamhetsberättelse för det gångna året och överlämna den till revisorerna för granskning.

Förbundet § 30 - 31

§ 30 Samordnare för regionerna

Samordnarna i de olika regionerna kan adjungeras till förbundsstyrelsen.

§ 31 Motioner

Enskild röstberättigad medlem äger rätt att genom motion få ärende behandlat på årsmötet. Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 31 januari. Styrelsen skall yttra sig över dessa och tillställa medlemmarna motioner och yttranden senast tre veckor före årsmötet.