Anmälan till Etiska rådet

Klient/adept som är missnöjd med en yrkesverksam medlems arbete kan anmäla detta till Psykosyntesförbundets Etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning.

Vad gäller för en anmälan (§24 – 27 i Psykosyntesförbundets Etiska regler)?

§ 24 Klient/adept som är missnöjd med en yrkesverksam medlems arbete kan anmäla detta till Psykosyntesförbundets Etiska råd för att få en utomstående yrkesmässig bedömning. Medlemmen är skyldig att bistå klienten/adepten med nödvändiga upplysningar för att kunna göra en anmälan. Anmälan görs skriftligen till Etiska rådet på adress enligt nedan. Anmälan skall ske inom 6 månader från händelsen.

§ 25 Yrkesverksam medlem som anmälts till Etiska rådet har rätt att ta del av klientens skriftliga anmälan och att skriftligen bemöta denna till Etiska rådet inom skälig tid. Medlemmen har rätt att, utöver detta, personligen muntligt framföra sina ståndpunkter inför Etiska rådet.

§ 26 Beslutar Psykosyntesförbundets styrelse, baserat på Etiska rådets rekommendation, att medlemmen har överträtt Psykosyntesförbundets Etiska regler skall a) Handläggaren omgående informera aktuell diplomutgivande utbildningsanordnare om Etiska rådets bedömning, b) medlemmens medlemskap i Psykosyntesförbundet upphöra omedelbart samt c) ev av förbundet utställd Auktorisation dras tillbaka. Därutöver uppmanas medlemmen att i sitt material och i sin marknadsföring ta bort kopplingar till Psykosyntesförbundet samt information om ev auktorisation.
Styrelsens beslut kan inte överklagas.

§ 27 Anmälan till och handläggning av Etiska rådet är kostnadsfri för såväl Anmälaren som medlemmen. Eventuella omkostnader kring anmälan bekostar dock vardera part själv. Erlagd medlemsavgift till Psykosyntesförbundet återbetalas ej.

Hur hanteras en anmälan?

För att en anmälan till Etiska rådet ska hanteras på ett korrekt sätt och inom skälig tid gäller följande:

  1. Anmälan sänds till utsedd Handläggare (normalt Psykosyntesförbundets ordförande). Handläggaren tar del av Anmälan och skickar den till anmäld Medlem för genmäle. Medlemmen uppmanas att inkomma med sitt genmäle inom 2 veckor.
  2. När Handläggaren får genmälet tillbaka sändes detta samt Anmälan till Etiska rådets tre (3) ledamöter med varsin kopia.
  3. Ledamöterna har att diskutera inbördes samt ev inhämta ytterligare skriftlig och/eller muntlig fakta av Anmälaren och/eller Medlemmen. En av många viktiga aspekter är om Medlemmen tillgodogjort sig adekvat kompetens under sin utbildning resp fortbildning, rörande de omständigheter som Anmälaren anför.
  4. Det är därefter Etiska rådets uppgift att inom tre (3) veckor återkomma till Handläggaren med ett utlåtande vilket också innehåller ett förslag på ev påföljd.
  5. Handläggaren förelägger därefter ärendet till Psykosyntesförbundets styrelse för beslut om ev. påföljd och dess längd i tid. Handläggaren skall därefter omedelbart informera berörda parter, Anmälaren och Medlemmen, om styrelsens beslut.

I det fall då Medlemmen har funnits ha överträtt Psykosyntesförbundets Etiska regler skall:

  • Handläggaren omgående informera aktuell diplomutgivande utbildningsanordnare om resultatet från Etiska rådet,
  • medlemmens medlemskap i Psykosyntesförbundet upphöra omedelbart samt
  • ev av förbundet utställd Auktorisation dras tillbaka.

Anmälan görs till
Läs under Etiska regler för adressering av anmälan.