Par- och relationscoach

Till par- och relationscoachen kommer du och din partner om ni har ett konkret mål att arbeta mot.

Det kan vara att skapa kontakt, kommunicera bättre eller att hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Med hjälp av coachen utformar ni en handlingsplan med olika delmål att nå. Arbetet kretsar mycket kring hemuppgifter mellan sessionerna och att identifiera såväl hinder som resurser/styrkor, användbara för att möta motstånd och svårigheter på vägen mot det önskade läget.

Relationscoaching fungerar förstås i alla relationer, så också i grupper på exempelvis arbetsplatser. Till skillnad från terapi, som är mer processinriktad och djupgående, handlar coachingen om här/nu och framåt: ”var befinner jag/vi mig/oss” (nuläget) och ”vart är jag/vi på väg” (önskat läge).

Hur går coaching till?

Par- och relationscoachen arbetar utifrån tydligt satta ramar där man redan från början identifierar syftet/målet med coachingen, hur många sessioner ni ska träffas, vilka hemuppgifter som är rimliga att arbeta med parallellt, etc. Coachingen är kortsiktig, tidsbestämd och med en tydlig riktning/framåtrörelse.

Coachens uppgift är att möjliggöra personlig utveckling och stödja dig och din partner i förändringsprocesser. Coachen arbetar under tystnadsplikt och sessionen är vanligtvis 90 minuter.

Rent praktiskt använder coachen olika tekniker i sitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina och din partners behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, reflektionsövningar, bild, rörelse med mera.

Par- och relationscoachen

  • har minst 2 års utbildning
  • har teori, praktik och omfattande egen, upplevelsebaserad, inre utveckling
  • arbetar med individer, par och grupper
  • strävar efter långsiktighet
  • har ett icke-värderande, icke-dömande förhållningssätt
  • arbetar med t ex metaforer och andra kreativa uttryck för att nå djupare kunskap
  • ger dig möjlighet att bli den som styr – du blir dirigenten i din egen orkester

Sök

yrkesverksam

medlem

Hitta en teraput, coach eller organisationskonsult

Vad är

psykosyntes?

Läs mer om psykosyntes och Roberto Assagioli

För vem är

Psykosyntes?

Läs mer om för vem psykosyntes är för!